Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

Valentina Bonizzi

If I were a Thief / Nëse do të isha hajdut/e

07 / 04 – 08 / 05, 2022

Valentina Bonizzi - Nëse do të isha hajdut/e

Një verë,

Një staf filmi – i përbërë nga një regjizore, dy aktorë që përfaqësojnë veten, një drejtor fotografie dhe një gjeolog – u dërgua në një ishull të braktisur nga brigjet e detit Adriatik. Regjizorja e cila bindi gjithë stafin të shkonin me të, donte të eksploronte se si mund të tregojmë historinë e detit që rrethon ishullin dhe të rrënojave të betonit mbi të. Sidoqoftë, ajo nuk kishte një skenar, dhe as nuk dëshironte të kishte një të tillë.

Nga 29 janari i vitit 2022, kam ndjekur dhe faktuar historinë e saj dhe të stafit të filmit, si dhe të disa të tjerëve që ndjej të jenë një gjeneratë pas tyre. Në ekspozitën e bazament, diçka ndodhi para kohës tuaj – megjithëse jo dhe aq larg, të paktën nën këndvështrimin tim – që duket të ketë të bëjë me përfshirjen në një vjedhje.

Deri më tani, kam arritur në përfundimin se Nëse Do Isha Një Hajdut(e) është kapitulli i 29-të i skeletit të një filmi.

Më poshtë, një listë e njerëzve, vendeve dhe elemetëve të tjerë që kanë mundësuar zhvillimin e kësaj historie deri në këtë pikë:

vende

Ishulli i Sazanit, Shqipëri
Biblioteka Kombëtare e Francës, Salla Y, Paris
Fakulteti I Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë
Altea Geostudio 2000, Tiranë
Diamantino Photo Lab, Paris
Rue Daguerre, Paris
Academy of Others, Tirana
udhëtimi i muajit të mjaltit në Jugosllavi në gusht 1970
vila 37, Pjetër Bogdani, Tiranë

njerëz

Valentina Bonizzi, regjizore
Christ Lleshi, aktor
Igli Zarka, aktor
Marek Wesolowski, drejtor fotografie
Jeton Pekmezi, gjeolog
Diamantino Quintas, printues
Madeleine de Scudéry, hartograf
Agimi dhe marinarët e Adriatikut
Elian Stefa, ëndërrimtar
Filippo Furri, antropolog
Giulia Crisci dhe ITeam, pedagogët radikal
Laura Haby, investiguesja tarot

librat

Clélie Histoire Romaine, Madeleine de Scudéry 1654/1660
Storia della Cartografia Italiana delle Isole Egee e dell’Albania, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1965.
Storia del Partito Comunista Italiano, Paolo Spriano, 8. La resistenza, Togliatti e il partito nuovo. Parte seconda. L’Unità Einaudi. 1975

kënga

Sapore di Sale, Gino Paoli, 1963

të tjera

La Carte de Tendre
Arkiva e fotove familjare

Një verë,

Një staf filmi – i përbërë nga një regjizore, dy aktorë që përfaqësojnë veten, një drejtor fotografie dhe një gjeolog – u dërgua në një ishull të braktisur nga brigjet e detit Adriatik. Regjizorja e cila bindi gjithë stafin të shkonin me të, donte të eksploronte se si mund të tregojmë historinë e detit që rrethon ishullin dhe të rrënojave të betonit mbi të. Sidoqoftë, ajo nuk kishte një skenar, dhe as nuk dëshironte të kishte një të tillë.

Nga 29 janari i vitit 2022, kam ndjekur dhe faktuar historinë e saj dhe të stafit të filmit, si dhe të disa të tjerëve që ndjej të jenë një gjeneratë pas tyre. Në ekspozitën e bazament, diçka ndodhi para kohës tuaj – megjithëse jo dhe aq larg, të paktën nën këndvështrimin tim – që duket të ketë të bëjë me përfshirjen në një vjedhje.

Deri më tani, kam arritur në përfundimin se Nëse Do Isha Një Hajdut(e) është kapitulli i 29-të i skeletit të një filmi.

Më poshtë, një listë e njerëzve, vendeve dhe elemetëve të tjerë që kanë mundësuar zhvillimin e kësaj historie deri në këtë pikë:

vende

Ishulli i Sazanit, Shqipëri
Biblioteka Kombëtare e Francës, Salla Y, Paris
Fakulteti I Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë
Altea Geostudio 2000, Tiranë
Diamantino Photo Lab, Paris
Rue Daguerre, Paris
Academy of Others, Tirana
udhëtimi i muajit të mjaltit në Jugosllavi në gusht 1970
vila 37, Pjetër Bogdani, Tiranë

njerëz

Valentina Bonizzi, regjizore
Christ Lleshi, aktor
Igli Zarka, aktor
Marek Wesolowski, drejtor fotografie
Jeton Pekmezi, gjeolog
Diamantino Quintas, printues
Madeleine de Scudéry, hartograf
Agimi dhe marinarët e Adriatikut
Elian Stefa, ëndërrimtar
Filippo Furri, antropolog
Giulia Crisci dhe ITeam, pedagogët radikal
Laura Haby, investiguesja tarot

librat

Clélie Histoire Romaine, Madeleine de Scudéry 1654/1660
Storia della Cartografia Italiana delle Isole Egee e dell’Albania, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1965.
Storia del Partito Comunista Italiano, Paolo Spriano, 8. La resistenza, Togliatti e il partito nuovo. Parte seconda. L’Unità Einaudi. 1975

kënga

Sapore di Sale, Gino Paoli, 1963

të tjera

La Carte de Tendre
Arkiva e fotove familjare

Një verë,

Një staf filmi – i përbërë nga një regjizore, dy aktorë që përfaqësojnë veten, një drejtor fotografie dhe një gjeolog – u dërgua në një ishull të braktisur nga brigjet e detit Adriatik. Regjizorja e cila bindi gjithë stafin të shkonin me të, donte të eksploronte se si mund të tregojmë historinë e detit që rrethon ishullin dhe të rrënojave të betonit mbi të. Sidoqoftë, ajo nuk kishte një skenar, dhe as nuk dëshironte të kishte një të tillë.

Nga 29 janari i vitit 2022, kam ndjekur dhe faktuar historinë e saj dhe të stafit të filmit, si dhe të disa të tjerëve që ndjej të jenë një gjeneratë pas tyre. Në ekspozitën e bazament, diçka ndodhi para kohës tuaj – megjithëse jo dhe aq larg, të paktën nën këndvështrimin tim – që duket të ketë të bëjë me përfshirjen në një vjedhje.

Deri më tani, kam arritur në përfundimin se Nëse Do Isha Një Hajdut(e) është kapitulli i 29-të i skeletit të një filmi.

Më poshtë, një listë e njerëzve, vendeve dhe elemetëve të tjerë që kanë mundësuar zhvillimin e kësaj historie deri në këtë pikë:

vende

Ishulli i Sazanit, Shqipëri
Biblioteka Kombëtare e Francës, Salla Y, Paris
Fakulteti I Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë
Altea Geostudio 2000, Tiranë
Diamantino Photo Lab, Paris
Rue Daguerre, Paris
Academy of Others, Tirana
udhëtimi i muajit të mjaltit në Jugosllavi në gusht 1970
vila 37, Pjetër Bogdani, Tiranë

njerëz

Valentina Bonizzi, regjizore
Christ Lleshi, aktor
Igli Zarka, aktor
Marek Wesolowski, drejtor fotografie
Jeton Pekmezi, gjeolog
Diamantino Quintas, printues
Madeleine de Scudéry, hartograf
Agimi dhe marinarët e Adriatikut
Elian Stefa, ëndërrimtar
Filippo Furri, antropolog
Giulia Crisci dhe ITeam, pedagogët radikal
Laura Haby, investiguesja tarot

librat

Clélie Histoire Romaine, Madeleine de Scudéry 1654/1660
Storia della Cartografia Italiana delle Isole Egee e dell’Albania, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1965.
Storia del Partito Comunista Italiano, Paolo Spriano, 8. La resistenza, Togliatti e il partito nuovo. Parte seconda. L’Unità Einaudi. 1975

kënga

Sapore di Sale, Gino Paoli, 1963

të tjera

La Carte de Tendre
Arkiva e fotove familjare

................................................................................................................................................................................................

Valentina Bonizzi - If I were a Thief

One summer,

a film crew - composed of a filmmaker, two actors representing themselves, a cinematographer and a geologist - was taken to a desert Island off the coast of the Adriatic Sea. The filmmaker who convinced the crew to go with her, wanted to explore how we can tell the story of the sea surrounding the Island and the concrete ruins on top of it. Nevertheless, she did not have a script, nor did she want to have one.

Since the 29th of January 2022 I have been following and tracing her story, and that of the film crew, as well as some others that I feel are just a generation behind them. In the show at bazament, something happened before your time – though not so long ago, at least from my perspective – which seems to have something to do with being involved in a theft.

So far, I’ve managed to figure out that If I Were a Thief is the 29th Chapter of a blueprint for a film script.

Below, a list of the people, places and other elements that have made this story possible so far:

places

Island of Sazan, Albania
Bibliothèque Nationale de France, Y Room, Paris
Faculty of Geology and Mining, Tirana
Altea Geostudio 2000, Tirana
Diamantino Photo Lab, Paris
Rue Daguerre, Paris
Academy of Others, Tirana
the honeymoon trip to Yugoslavia in August 1970
Villa 37, Pjeter Bogdani, Tirana

people

Valentina Bonizzi, the film maker
Christ Lleshi, the actress
Igli Zarka, the actor
Marek Wesolowski, the cinematographer
Jeton Pekmezi, the geologist
Diamantino Quintas, the printmaker
Madeleine de Scudéry, the cartographer
Agim and the sailors of the Adriatic Sea
Elian Sefa, the dreamer
Filippo Furri, the anthropologist
Giulia Crisci and ITeam, the radical pedagogues
Laura Haby, the tarot investigator

books

Clélie Histoire Romaine, Madeleine de Scudéry 1654/1660
Storia della Cartografia Italiana delle Isole Egee e dell’Albania, Istituto Geografico Militare, Firenze, 1965.
Storia del Partito Comunista Italiano, Paolo Spriano, 8. La resistenza, Togliatti e il partito nuovo. Parte seconda. L’Unità Einaudi. 1975

song

Sapore di Sale, Gino Paoli, 1963

others

La Carte de Tendre
The family photo archive

Supported by
Ministria a Kultures