Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

Mario Airò

Modellare l’Acqua

27 / 02 – 22 / 03, 2020

Modellare l'acqua është projekti më i fundit i artistit italian Mario Airò. Lindur nga një rezidencë në Castelli (TE), qendër historike e prodhimit të porcelanit në Itali, vepra shënon kontaktin e parë të autorit me teknikën e qeramikës. Ndër interpretuesit kryesorë të brezit që dolën në Itali në vitet 1990, Airò ka përuruar një praktikë të udhëhequr nga ato që ai i përcakton si "bredhje" përmes fushave të ndryshme disiplinore - të tilla si letërsia, filozofia, historia e artit, arkitektura dhe kinemaja - dhe një lloj larmie të gjerë të materialeve dhe teknikave. Me këtë rast, artisti riinterpreton format e qeramikës castellana për të formuar motivin natyror të ujit dhe rrjedhën e tij, në një instalim mjedisor që citon temën e burimit. Duke ndjekur një prej akseve programatike të Fondacionit Malvina Menegaz në Castelbasso - promovues i projektit - prodhimi i veprës u shoqërua me një seri aktivitetesh edukative që i afruan studentët më pranë rizbulimit të këtij arti.

Modellare l'acqua përbën kapitullin e dytë të një hetimi mbi mundësitë bashkëkohore të traditave artizane që mishëron një nga linjat programatike të Fondacionit. Cikli filloi vitin e kaluar me projektin Retina të Stefano Arienti, i kuruar gjithashtu nga Simone Ciglia, që pa realizimin e një triptiku tapicerish në Arazzeria pennese (tani në koleksionin MAXXI - Muzeu Kombëtar i Arteve të shekullit të XXI në Romë).
Modellare l'acqua prezantohet për herë të parë në nivel ndërkombëtar falë bashkëpunimit me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë, i cili mbështeti ekspozimin e punimeve në Bazament Art Space, së bashku me një kalendar të pasur me aktivitete. Pas ndalesës tjetër në Castelbasso, vepra është e destinuar të futet në koleksionin e Muzeut Ndërkombëtar të Qeramikës së Faenza-s, institucioni më i madh në vendin tonë në këtë sektor.
Modellare l'acqua nga Mario Airò është një projekt i Fondacionit Malvina Menegaz i Castelbasso dhe i realizuar falë mbështetjes së Italian Council – Drejtoria e Përgjithshme për Krijimtarinë Bashkëkohore dhe Rigjenerimin Urban të Ministrisë për Trashëgimi, Aktivitete Kulturore dhe Turizëm.

Mario Airò lindi në Pavia në vitin 1961. Ai ka studiuar në Milano me Luciano Fabro dhe, në gjysmën e parë të viteve '90, me artistë të tjerë, ai krijoi hapësirën e vetë-menaxhuar në Rrugën Lazzaro Palazzi. Në 1997 ka marrë pjesë në Bienalen e 47-të të Venezia-s, në Moscow Biennale of Contemporary Art dhe në Bienalen e Kwangju në 2005. Ai ka hapur ekspozita personale dhe kolektive në Itali dhe jashtë saj në institucione të tilla si: GAM, Torino; Kunsthalle, Lophem; Palazzo della Triennale, Milano; Galeria Kombëtare në Parma-Palazzo della Pilotta; Muzeu i Artit Bashkëkohor Villa Croce, Genova. Punimet e tij janë paraqitur, ndër të tjera, në Castello di Rivoli, në Museum of Contemporary Art di Tokyo dhe S.M.A.K. i Ghent. Punimet e tij janë të pranishme në koleksionet e MAXXI, Castello di Rivoli, GNAM në Romë, MAMbo, Museion në Bolzano etj. Ai aktualisht jeton dhe punon në Milano.
Simone Ciglia (Pescara, 1982) ka marrë titullin doktor shkencash në historinë e artit bashkëkohor pranë Universitetin "La Sapienza" të Romës. Ai kryesisht merret me art dhe kritikë arti që i përket gjysmës së dytë të Nëntëqintës.
Punon si studiues dhe kurator i pavarur dhe është pedagog në Akademinë e Arteve të Bukura në Urbino. Shkruan për katalogje dhe revista të specializuara (ai ka bashkëpunuar, ndër të tjera, me Zanichelli dhe Treccani dhe është korrespodent i revistës "Flash Art"). Ai është gjithashtu asistent studiues në MAXXI - Muzeu Kombëtar i Arteve të Shekullit 21, Romë.

************************************

Modellare l'acqua è il più recente progetto dell'artista italiano Mario Airò. Nato da una residenza a Castelli (TE), storico centro di produzione della maiolica in Italia, il lavoro segna il primo contatto dell'autore con la tecnica ceramica. Fra gli interpreti maggiori della generazione emersa in Italia negli anni Novanta, Airò ha inaugurato una pratica guidata da quello che definisce un “girovagare” attraverso campi disciplinari diversi – come letteratura, filosofia, storia dell’arte, architettura e cinema – e un’altrettanto ampia varietà di materiali e tecniche. In questa occasione, l'artista reinterpreta le forme della ceramica castellana per plasmare il motivo naturale dell’acqua e del suo scorrimento, in un’installazione ambientale che cita il tema della fontana. Seguendo uno degli assi programmatici della Fondazione Malvina Menegaz di Castelbasso - promotrice del progetto - la produzione dell’opera è stata accompagnata da una serie di attività didattiche che hanno avvicinato gli studenti alla riscoperta di quest’arte.

Modellare l'acqua compone il secondo capitolo di un’investigazione sulle possibilità contemporanee delle tradizioni artigiane che innerva una delle linee programmatiche della Fondazione. Il ciclo è iniziato lo scorso anno con il progetto Retina di Stefano Arienti, sempre a cura di Simone Ciglia, che ha visto la realizzazione di un trittico di arazzi presso l’Arazzeria pennese (ora nella collezione del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma).
Modellare l’acqua viene presentato per la prima volta a livello internazionale grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana, che ha supportato l'esposizione del lavoro presso Bazament Art Space, insieme a un ricco calendario di attività legate. Dopo la successiva tappa a Castelbasso, l’opera è destinata a entrare nella collezione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la maggiore istituzione nel nostro paese nel settore.
Modellare l'acqua di Mario Airò è un progetto promosso dalla Fondazione Malvina Menegaz di Castelbasso e realizzato grazie al sostegno di Italian Council - Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Mario Airò è nato a Pavia nel 1961. Ha studiato a Milano con Luciano Fabro e, nella prima metà degli anni ’90, con altri artisti, ha dato vita allo spazio autogestito di Via Lazzaro Palazzi. Nel 1997 ha partecipato alla 47a Biennale di Venezia, alla Moscow Biennale of Contemporary Art, Mosca e alla Biennale di Kwangju nel 2005. Ha avuto mostre personali e collettive in Italia e all’estero in istituzioni quali: GAM, Torino; Kunsthalle, Lophem; Palazzo della Triennale, Milano; Galleria Nazionale di Parma-Palazzo della Pilotta; Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genova. Le sue opere sono state presentate, tra gli altri, al Castello di Rivoli, al Museum of Contemporary Art di Tokyo e allo S.M.A.K. di Ghent. I suoi lavori sono presenti nelle collezioni del MAXXI, Castello di Rivoli, GNAM di Roma, MAMbo, Museion di Bolzano e altri. Attualmente vive e lavora a Milano.
Simone Ciglia (Pescara, 1982) è dottore di ricerca in storia dell’arte contemporanea presso “Sapienza” Università di Roma. Si occupa principalmente di arte e critica d’arte del secondo Novecento.
Lavora come ricercatore e curatore indipendente, ed è docente presso l’Accademia di belle arti di Urbino. Scrive per cataloghi e riviste specializzate (ha collaborato, fra gli altri, con Zanichelli e Treccani ed è corrispondente per la rivista “Flash Art”). È assistente ricercatore presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.

Supported by
Progetto realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (6a edizione, 2019) programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Instituto Italiano di Cultura di Tirana. Fondazione Malvina Menegaz.

Project supported by the Italian Council (6th edition, 2019) program to promote Italian contemporary art in the world by the Directorate-General for Contemporary Creativity Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism. Italian Institute of Culture, Tirana. Fondazione Malvina Menegaz.