Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

Bora Baboçi

'Murmur | Murmurim'

31 May / Maj – 20 Qershor / June, 2019

'A convivence with a wall projection'

The gallery space is altered by an intervention that proposes another exhibition arrangement — two white walls and the distance between them. The exhibition is meant as a walk between these two surfaces, with the works exhibited on each revealing their different structural and experiential natures.

Two drawings from the Areal Series hang on the load-bearing wall of the gallery’s first room. A third drawing included in the series looks to the nature of a drywall, but in a dismantled state of six gypsum panels, with which for the past two months I shared my apartment painting rosettas on their surface.

In the main space, the gypsum panels have been mounted into a wall. Rosettas appear on it as attempts of floral geometries that lengthen the convivence with these surfaces accompanying a reflection on their nature – scenographic, performative, simultaneous and ephemeral, as if appropriating the qualities of a wall projection.

Bora Baboçi, 2019

.........................................................................

'Bashkëjetesë me një projeksion muri'

Hapësira e galerisë tjetërsohet nga një ndërhyrje që propozon një konfigurim të ri ekspozues – dy mure të bardha dhe distancën mes tyre. Ekspozita është menduar si një ecje mes këtyre dy sipërfaqeve, ku punët e ekspozuara mbi secilën reflektojnë natyrat e tyre të ndryshme.

Dy vizatime nga Seria Areale varen në murin mbajtës të sallës së parë të galerisë. Një vizatim i tretë i shtohet serisë duke trajtuar natyrën e një muri provizor, por në gjëndjen e tij të çmontuar në gjashtë panele gipsi, me të cilat prej dy muajsh kam ndarë apartamentin tim duke vizatuar motive rozetash mbi sipërfaqet e tyre.

Në sallën kryesore, panelet e gipsit janë montuar dhe kthyer në një mur. Rozetat shfaqen mbi të si sprova të një gjeometrie floreale që zgjasin bashkëjetesën me këto sipërfaqe, si dhe shoqërojnë një reflektim mbi natyrën e tyre – skenografike, performative, të njëkohshme e kalimtare, sikur të kishin përvetësuar cilësitë e një projeksioni muri.

Bora Baboçi, 2019

.........................................................................

Bora Baboci (b, in 1988) in Tirana, Albania.

Lives and works in Tirana.
Studied architectural design and criticism at the University of Toronto, Universidad Torcuato Di Tella in Buenos Aires and has a master’s degree in the same field at the Universitat Politècnica de Catalunya. Inspired by popular culture, urban informality and folklore, parallel to her studies she practiced the visual and performative arts. Starting from 2015 she worked as researcher and academic assistant at the Technischen Universität – Berlin, focusing on experimental housing and public typologies within the context of global migration. During 2017 she has attended a series of residencies and has been working towards a more independent and experimental practice.

Supported by