Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 id="1210" html_class="cf7_custom_style_1"]

NEPOTIK Nr.2 “Snapshot”

INSTA POST NEPOTIK-01

NEPOTIK  Nr.2

[ foto çasti ]

15 Tetor / October – 25 Tetor / October, 2020

Në një kohë të dhënë, një shoqëri u kthehet formave fizike të vizuales ; medium i prekjes. Konfigurime të aspektit fotografik zënë rolin kryesor në tematikën e Nepotik 2, që prezantohet veshur në mantelin e një fenomeni artistik ; gjendja e pranisë, strukturimi, transformimet, funksionet – do të përbëjnë objektin e këtij punimi.

Në këtë edicion janë përshirë mbi 20 krijues, të cilët, me anë të mediumit të përcaktuar ( Instax mini format / Fuji Film ), janë propozuar të bardhë; në tematikë të hapur në rrafshin hapësinor apo idiokratik, për të qënë pjesë e sintaksës së Nepotik 2. Kështu, parimi fillestar mbi krijimin e një ekspozite pluraliste xhepi, tenton të ruhet, dhe në një trajtë të tillë ; ku përpos kushtit të fotografisë fizike, projekti mbështetet tërësisht në proçesin e interpretimit.
Fotografia e çastit, 2 epoka e gjysëm të saj ( gjymtimi zhvillon shkëlqimin e tkurrur ), sado që variojnë në stil dhe subjekte, janë ilustrime me kërshëri të së vërtetës.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ snapshot ]

At a given time, a society returns to the physical forms of the visual; medium of touch. Photographic configurations occupy the main role in the theme of Nepotik 2, which is presented dressed in the cloak of an artistic phenomenon; state of presence, structuring, transformations, functions – will constitute the object of this paper.

In this edition are included over 20 creators, who, through the defined medium (Instax mini format / Fuji Film), are proposed in white ( without a specific context ); as per open spatial or idiocratic themes, to be part of the syntax of Nepotik 2. Thus, the initial principle on the creation of a pluralistic pocket exhibition, tends to be preserved, and in such a form; where in addition to the condition of physical photography, the project relies entirely on the process of interpretation.

The snapshot, its 2 and a half epochs (mutilation develops its shrunken brilliance), though varying in style and subjects, are curious illustrations of the truth.

bazament